Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Cho phương trình hóa học  CaCO3 → Y + CO2. Xác định công thức hóa học của Y.

  1.      Ca
  2.          CaO
  3.      Ca(OH)2
  4.      Ca2O
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.