Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ - Địa lý lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 17 : Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Sản phẩm chuyên môn hoá của Trung du và miền núi Bắc Bộ chủ yếu là

  1. cây cận nhiệt và ôn đới.
  2. cà phê, cao su, rau màu.
  3. cây dược liệu, cây cận nhiệt và ôn đới.
  4. cây chè, cây công nghiệp ngắn ngày.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.