Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Công thức của chất X với hiđro có công thức là HX. Công thức của chất chất Y với oxi là Y2O3. Vậy công thức của hợp chất của X và Y là:

  1. YX
  2. YX2
  3. YX3
  4. Y2X

Hướng dẫn giải:

​X có hóa trị I; Y có hóa trị III. Vậy hợp chất của X và Y có công thức là YX3

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.