Bài 11. Bài luyện tập 2 - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11. Bài luyện tập 2

Biết rằng nhóm (PO4) có hóa trị III, Ca có hóa trị II. Hãy lập công thức của nhóm (PO4) với Ca.

  1. CaPO4
  2. Ca2(PO4)3
  3. Ca3(PO4)2
  4. Ca(PO4)2
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.