Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Toán lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Định nghĩa sau đây chưa được hoàn thiện:

"Hình tròn tâm O bán kính 4cm là ..."​

Cụm từ nào sau đây được chọn để hoàn thiện định nghĩa trên?

  1. tập hợp các điểm có khoảng cách đến O là 4cm.
  2. tập hợp các điểm có khoảng cách đến O lớn hơn 4cm.
  3. tập hợp các điểm có khoảng cách đến O nhỏ hơn hoặc bằng 4cm.
  4. tập hợp các điểm có khoảng cách đến O lớn hơn hoặc bằng 4cm.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.