Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Toán lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm, AD = 8cm. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào là đúng?​

  1. Bốn điểm A, B, C, D thuộc một đường tròn có tâm là giao điểm của AC và BD và bán kính là 5cm.
  2. Bốn điểm A, B, C, D thuộc một đường tròn có tâm là giao điểm của AC và BD và bán kính là 10cm.
  3. Bốn điểm A, B, C, D thuộc một đường tròn có tâm là trung điểm của AB với bán kính là 3cm.
  4. Bốn điểm A, B, C, D thuộc một đường tròn có tâm là trung điểm của AB với bán kính là 4cm.

Hướng dẫn giải:

A B C D O
Gọi O là giao điểm của AC và BD. 
Theo tính chất của hình chữ nhật \(OA=OB=OC=OD\) nên có một đường tròn tâm O bán kính OB đi qua bốn điểm A, B, C, D.
\(OB=\dfrac{BD}{2}=\sqrt{AB^2+AD^2}:2=5\left(cm\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.