Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn - Toán lớp 9

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Cho tam giác MNP có hai đường cao MH và NK. 

Khẳng định nào dưới đây là sai?

  1. Ba điểm M, K, N nằm trên một đường tròn.
  2. Ba điểm M, H, N nằm trên một đường tròn.
  3. Bốn điểm M, N, H, K nằm trên một đường tròn.
  4. Bốn điểm I, K, P, H không nằm trên một đường tròn.

 

Hướng dẫn giải:​

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.