Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Cho biết \(8x^3+12x^2+6x+1=0\). Khi phải tìm các giá trị của x thỏa mãn điều kiện đã cho, khẳng định nào sau đây là đúng?​

  1. \(x=-\dfrac{1}{2}\).
  2. \(x=\dfrac{1}{2}\).
  3. \(x=\dfrac{1}{3}\).
  4. \(x=-\dfrac{1}{3}\).

Hướng dẫn giải:

\(8x^3+12x^2+6x+1=0\)
\(\Leftrightarrow\left(2x+1\right)^3=0\)
\(\Leftrightarrow2x+1=0\)
\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.