Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Cho biết \(4x^3-x=0\).  Khi phải tìm các giá trị của x thỏa mãn điều kiện đã cho, khẳng định nào sau đây là đúng?​

  1. \(x=0;x=-\frac{1}{2};x=\frac{1}{2}\).
  2. \(x=0;x=\frac{1}{4}\).
  3. \(x=\frac{1}{2};x=-\frac{1}{2}\).
  4. \(x=0\).

Hướng dẫn giải:

\(4x^3-x=0\)

\(\Leftrightarrow x\left(4x^2-1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow x\left(2x-1\right)\left(2x+1\right)=0\)
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\2x-1\\2x+1=0\end{matrix}\right.=0\)
\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\dfrac{1}{2}\\x=-\dfrac{1}{2}\end{matrix}\right.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.