Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Khi phân tích đa thức \(\left(x+y\right)^2-\left(x-y\right)^2\) thành nhân tử, ta được kết quả là

  1. \(4xy\).
  2. \(\left(x+y\right)\left(x-y\right)\).
  3. \(x^2-y^2\).
  4. \(\left(x+y\right)^2\).

Hướng dẫn giải:

\(\left(x+y\right)^2-\left(x-y\right)^2\)
\(=\left[\left(x+y\right)-\left(x-y\right)\right]\left[\left(x+y\right)+\left(x-y\right)\right]\)
\(=2y.2x=4xy\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.