Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Khi phân tích đa thức \(9x^2+6xy+y^2\) thành nhân tử, ta có kết quả là

  1. \(\left(3x+y\right)^2\).
  2. \(\left(3x-y\right)^2\).
  3. \(\left(3x+y\right)\left(3x-y\right)\).
  4. \(\left(3x+y\right)^3\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.