Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Khi phân tích đa thức \(27x^3-\dfrac{1}{8}\) thành nhân tử, ta có kết quả là​

  1. \(\left(3x-\dfrac{1}{2}\right)\left(9x^2+\dfrac{3}{2}x+\dfrac{1}{4}\right)\).
  2. \(\left(3x-\dfrac{1}{2}\right)\left(9x^2-\dfrac{3}{2}x+\dfrac{1}{4}\right)\).
  3. \(\left(3x+\dfrac{1}{2}\right)\left(9x^2-\dfrac{3}{2}x+\dfrac{1}{4}\right)\).
  4. \(\left(3x-\dfrac{1}{2}\right)\left(3x+\dfrac{1}{2}\right)\).

Hướng dẫn giải:

\(27x^3-\dfrac{1}{8}=\left(3x\right)^3-\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\left(3x-\dfrac{1}{2}\right)\left(9x^2+\dfrac{3}{2}x+\dfrac{1}{4}\right)\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.