Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Khi phân tích đa thức \(6x-x^2-9\) thành nhân tử, ta có kết quả là​

  1. \(-\left(x-3\right)^2\).
  2. \(\left(x-3\right)^2\).
  3. \(\left(x-3\right)\left(x+3\right)\).
  4. \(3\left(x+3\right)\).

Hướng dẫn giải:

\(6x-x^2-9\)
\(=-\left(x^2-6x+9\right)\)
\(=-\left(x-3\right)^2\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.