Tia - Toán lớp 6

Cho 5 điểm A, B, C, D, E phân biệt nằm trên đường thẳng d và O là điểm nằm ngoài đường thẳng đó. Vẽ các tia gốc O đi qua mỗi một trong 5 điểm đó. Số tia vẽ được là​

  1. 5 tia.
  2. 6 tia.
  3. 7 tia.
  4. 4 tia.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.