Tia - Toán lớp 6

Cho 3 điểm A, B, C nằm trên đường thẳng a sao cho B nằm giữa A và C, M là một điểm bất kì thuộc tia BA. Trong ba điểm M, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?​

  1. B nằm giữa M và C.
  2. M nằm giữa B và C.
  3. C nằm giữa B và M.
  4. Không xác định được.

Hướng dẫn giải:

B A C M
Do B nằm giữa A và C nên hai tia BA và BC đối nhau.
M là điểm bất kì thuộc tia BA nên hai tia BM và tia BA trùng nhau.
Vì vậy tia BM và tia BC đối nhau hay B nằm giữa M và C.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.