Tia - Toán lớp 6

Nếu B nằm giữa hai điểm A và C thì hai tia nào dưới đây sẽ là hai tia đối nhau?​

  1. Tia BA và tia BC.
  2. Tia AB và tia AC.
  3. Tia CA và tia CB.
  4. Tia AB và CB.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.