Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Gọi X là tập những số x gồm ba chữ số khác nhau lấy trong các chữ số 7, 6, 2, 0 và x chia hết cho 9. 

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào lá đúng?

  1. X= {620, 602, 206, 260}.
  2. X= {720, 702, 207, 270}.
  3. X = {720, 702, 207, 270, 620, 602, 206, 260}.
  4. X = {207, 270, 620, 602}.

 

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.