Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Gọi X là tập hợp những số x có 3 chữ số khác nhau lấy trong các chữ số 4, 5, 2, 0 và x chia hết cho 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

  1. X = {450, 405, 504, 540, 420, 402, 240, 204}.
  2. X= {450, 405,045, 054, 420, 240, 024, 042}.
  3. X = {450, 405, 420, 240, 250, 520}.
  4. X = {420, 240, 250, 520}.

Hướng dẫn giải:

​Các bộ ba số có tổng chia hết cho 3 là: \(\left(4;5;0\right),\left(4;2;0\right)\)
Các số ghép được là: 450, 405, 504, 540, 402, 240, 204

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.