Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Biết \(\overline{a63b}\) chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.  Trong những khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

  1. b = 0; a = 9.
  2. b = 5; a = 4.
  3. b = 0; a = 9 và b = 5; a = 4.
  4. b = 0; a = 9 hoặc a = 0.

 

 

Hướng dẫn giải:

\(\overline{a63b}\) chia hết cho 2 và 5 nên b = 0. 
\(\overline{a63b}\) chia hết cho 3 và 9 nên \(\left(a+6+3+b\right)⋮9\)\(\Leftrightarrow\left(9+a\right)⋮9\).
Do \(a\ne0\) nên a = 9.
Vậy b = 0 và a = 9.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.