Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Biết \(\overline{5\circledast6}\) chia hết cho 9. Giá trị của \(\circledast\) là

  1. \(\circledast=7\).
  2. \(\circledast=0\).
  3. \(\circledast=6\).
  4. \(\circledast=5\).

Hướng dẫn giải:

\(\overline{5\circledast6}⋮9\Leftrightarrow\left(5+\circledast+6\right)⋮9\Leftrightarrow\left(11+\circledast\right)⋮9\)

\(\Leftrightarrow\circledast=7\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.