Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Khẳng định nào là đúng trong các khẳng định dưới đây?

  1. Những số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
  2. Những số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.
  3. Những số có tận cùng tận cùng có 3 và 9 thì chia hết cho 3.
  4. Những số có tận cùng tận cùng có 3 và 9 thì chia hết cho 9.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.