Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 - Toán lớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Trong các số 3402, 2301, 5690, 4504, 9009, 2340, những số nào chia hết cho 9?

  1. 3402, 9009, 2340.
  2. 3402, 2301, 5690, 4504.
  3. 4504, 9009, 2340.
  4. 2301, 5690, 4504.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.