Đại lượng tỉ lệ nghịch - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

  1. \(xy=m\) (\(m\) là hằng số, \(m\ne0\) )
  2. \(y=\dfrac{m}{x}\) (\(m\) là hằng số, \(m\ne0\) )
  3. \(y=mx\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.