Đại lượng tỉ lệ nghịch - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với, khi \(x=-6\) thì \(y=8\). Giá trị của \(y=12\) khi \(x\) bằng bao nhiêu?

  1. \(-4\).
  2. \(4\).
  3. \(16\).
  4. \(-16\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.