Đại lượng tỉ lệ nghịch - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ nghịch

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ nghịch với nhau, khi \(x=10\) thì \(y=6\). Hệ số tỉ lệ \(a\) là

  1. \(\dfrac{3}{5}\).
  2. \(\dfrac{5}{3}\).
  3. \(60\).
  4. 30.

Hướng dẫn giải:

​Hệ số tỉ lệ là : a = x.y = 60

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.