Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Biết rằng \(x:y=7:6\) và \(2x-y=120\). Trong những khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

  1. \(x=105;y=90\).
  2. \(x=103;y=86\).
  3. \(x=110;y=100\).
  4. \(x=98;y=84\).

Hướng dẫn giải:

\(x:y=7:6\) \(\Leftrightarrow\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{6}\)\(\Leftrightarrow\dfrac{2x}{14}=\dfrac{y}{6}\)\(\Leftrightarrow\dfrac{2x-y}{14-6}=\dfrac{120}{8}=15\).
Suy ra \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{7}=15\\\dfrac{y}{6}=15\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=105\\y=90\end{matrix}\right.\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.