Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Ba số \(a;b;c\) tỉ lệ với các số \(3;5;7\) và \(b-a=20\). Giá trị của số a

  1. \(30\).
  2. \(50\).
  3. \(70\).
  4. \(20\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.