Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Cho biết :    \(\dfrac{a}{11}=\dfrac{b}{15}=\dfrac{c}{22};a+b-c=-8\) . Trong những khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

  1. \(a=-22;b=-30;c=-60\).
  2. \(a=22;b=30;c=60\).
  3. \(a=-22;b=-30;c=-44\).
  4. \(a=22;b=30;c=44\).

Hướng dẫn giải:

​Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
\(\dfrac{a}{11}=\dfrac{b}{15}=\dfrac{c}{22}=\dfrac{a+b-c}{11+15-22}=\dfrac{-8}{4}=-2\).
Suy ra \(\left\{{}\begin{matrix}a=11.\left(-2\right)\\b=15.\left(-2\right)\\c=22.\left(-2\right)\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-22\\b=-30\\c=-44\end{matrix}\right.\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.