Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Cặp (x,y) nào dưới đây không thỏa mãn  \(\dfrac{x}{2}=\dfrac{3}{y}\) ?

  1. \(x=1;y=6\).
  2. \(x=2;y=-3\).
  3. \(x=-6;y=-1\).
  4. \(x=2;y=3\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.