Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Trên trục số hữu tỉ, số nào sau đây không nằm giữa \(-\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{2}{3}\)​?

  1. \(-\dfrac{2}{9}\).
  2. \(\dfrac{4}{9}\).
  3. \(-\dfrac{4}{9}\).
  4. \(\dfrac{2}{9}\).

Hướng dẫn giải:

\(-\dfrac{1}{3}=-\dfrac{3}{9};\dfrac{2}{3}=\dfrac{6}{9}\). Suy ra có phân số \(-\dfrac{4}{9}\) là không nằm giữa \(-\dfrac{1}{3}\) và \(\dfrac{2}{3}\).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.