Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Cho \(a,b\in\mathbb{Z},b\ne0;x=\dfrac{a}{b};a,b\) cùng dấu thì khẳng định nào dưới đây là đúng?

  1. \(x=0\).
  2. \(x>0\).
  3. \(x< 0\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.