Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Kí hiệu \(\left(\in,\notin,\subset,\not\subset\right)\) nào là thích hợp để được điền vào chỗ trống (....)?

\(\left\{-1;0;\dfrac{1}{2}\right\}......\mathbb{Q}\)

  1. \(\in\).
  2. \(\notin\).
  3. \(\subset\)​.
  4. \(\not\subset\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.