Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Kí hiệu \(\left(\in,\notin,\subset,\not\subset\right)\) nào được chọn và điền vào chỗ chấm (....) để có khẳng định sau là đúng?

\(\left\{-7\right\}.....\mathbb{Z}\)

  1. \(\in\).
  2. \(\notin\).
  3. \(\subset\)​.
  4. \(\not\subset\).

Hướng dẫn giải:

​{ 7 } là tập hợp, \(\mathbb{Z}\) cũng là tập hợp (tập hợp các số nguyên). Vậy nên ta dùng kí hiệu tập hợp con \(\left(\subset\right)\)

  \(\left\{7\right\}\subset\mathbb{Z}\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.