Tập hợp Q các số hữu tỉ - Toán lớp 7

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ

Xét xem số -7 có thuộc tập số tự nhiên hay không và cho biết kí hiệu nào sau đây được chọn để điền vào chỗ chấm (....) để được một khẳng định đúng?

\(-7.....\mathbb{N}\)

  1. \(\in\).
  2. \(\notin\).
  3. \(\subset\).
  4. \(\not\subset\).
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.