Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Một vật chuyển động xác định bởi phương trình \(s\left(t\right)=t^3-2t^2+4t+1\), trong đó \(t\) tính bằng giây và \(s\left(t\right)\) được tính bằng mét. Tính gia tốc của chuyển động tại thời điểm \(t=2\) .

  1. \(12\) (m/\(s^2\))
  2. \(6\) (m/\(s^2\))
  3. \(7\)(m/\(s^2\))
  4. 8 (m/\(s^2\))

Hướng dẫn giải:

​Sử dụng ý nghĩa vật lý của đạo hàm : gia tốc tức thời là đạo hàm bậc hai của hàm quãng đường \(s\left(t\right)\), do đó \(a=s"\left(t\right)=\left(t^3-2t^2+4t+1\right)"=\left(3t^2-4t+4\right)'=6t-4\). Khi \(t=2\) thì \(a=8\) (m/s\(^2\) )

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.