Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Tính hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số \(y=x^3+2017\) tại điểm có hoành độ \(x=-2\):

  1. \(k=-8\)
  2. \(k=12\)
  3. \(k=6\)
  4. \(k=-12\)

Hướng dẫn giải:

\(y=x^3+2017\Rightarrow y'=3x^2\). Do đó  \(k=y'\left(-2\right)=12\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.