Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Viết phương trình tiếp tuyến của \(\left(C\right):y=x^2\) tại điểm \(M\left(-1;1\right)\).

  1. \(y=-2x+1\)
  2. \(y=2x+1\)
  3. \(y=-2x-1\)
  4. \(y=2x-1\)

Hướng dẫn giải:

​Tiếp tuyến cần tìm có phương trình \(y=y'\left(-1\right)\left(x+1\right)+1\Leftrightarrow y=-2x-1\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.