Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm - Toán lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Một vật rơi tự do theo phương trình \(s=\dfrac{1}{2}gt^2\), trong đó \(g\approx9,8\) (m/\(s^2\) ) là gia tốc trọng trường. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thời điểm \(t=10\left(s\right)\)

  1. \(9,8\)  (m/\(s^2\) ) 
  2. \(98\)  (m/\(s^2\) ) 
  3. \(49\) (m/\(s^2\) ) 
  4. \(490\) (m/\(s^2\) ) 

Hướng dẫn giải:

\(v=s'=\left(\dfrac{1}{2}gt^2\right)'=gt=9,8t\) Với \(t=10\) thì \(v=98\) (m/\(s^2\))

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.