Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Trong các điểm sau đây , điểm nào là một điểm của đường thẳng (d) : \(4x-3y+1=0\)?

  1. (1;1)
  2. (0;1)
  3. (-1;-1)
  4. \(\left(-\dfrac{1}{2};0\right)\)

Hướng dẫn giải:

​Xét xem điểm nào có tọa độ thỏa mãn phương trình của (d). Đáp số: (-1; -1).

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.