Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Viết phương trình tham số của đường thẳng (d):  \(x-y+2=0\).

  1. \(\left\{{}\begin{matrix}x=t\\y=2+t\end{matrix}\right.\)
  2. \(\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=t\end{matrix}\right.\)
  3. \(\left\{{}\begin{matrix}x=3+t\\y=1+t\end{matrix}\right.\)
  4. \(\left\{{}\begin{matrix}x=t\\y=3-t\end{matrix}\right.\)

Hướng dẫn giải:

​Thế các giá trị của \(x,y\)  (tính theo t ) cho bởi các hệ trong 4 phương án trả lời vào phương trình tổng quát của (d) ta thấy chỉ có với  \(\left\{{}\begin{matrix}x=t\\y=2+t\end{matrix}\right.\) , phương trình (ẩn t) nhận được đúng với mọi t.

Vì vậy  \(\left\{{}\begin{matrix}x=t\\y=2+t\end{matrix}\right.\)  là phương trình tham số của (d).

Cách khác: Trong phương trình tổng quát của (d), cho x = 0 ta được y = 2. Đường thẳng (d) qua điểm A(0;2). Vì (1; -1) là tọa độ vecto pháp tuyến của (d) nên \(\overrightarrow{u}\left(1;1\right)\) là vecto chỉ phương của (d).

Phương trình tham số của (d) là   \(\left\{{}\begin{matrix}x=0+t\\y=2+t\end{matrix}\right.\)

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.