Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG - Toán lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Cho đường thẳng (d) có phương trình tham số   \(\left\{\begin{matrix}x=5+t\\y=-9-2t\end{matrix}\right.\). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng này.​

  1. \(2x+y-1=0\)
  2. \(2x+y+1=0\)
  3. \(x+2y+2=0\)
  4. \(x+2y-2=0\)

Hướng dẫn giải:

​Cách 1: Từ phương trình tham số đã cho suy ra (d) qua điểm \(M\left(5;-9\right)\)và có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow{u}\left(1;-2\right)\), suy ra \(\overrightarrow{n}\left(2;1\right)\)là vec tơ pháp tuyến của (d) và phương trình tổng quát của (d) là     \(2\left(x-5\right)+1\left(y+9\right)=0\Leftrightarrow2x+y-1=0\)

Cách 2: Thế các phương trình tham số của (d) vào các phương trình cho trong từng phương án trả lời, nếu thấy phương trình nhận được đúng với mọi t thì đó chính là phương án trả lời đúng.

Đáp số:  2x + y - 1 = 0.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.