Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hóa học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z=16) là

  1. 1s22s22p53s23p5
  2. 1s22s22p63s23p6
  3. 1s22s22p63s23p4
  4. 1s22s22p63s23p3
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.