Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử - Hóa học lớp 10

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

Nguyên tố có Z = 17 thuộc loại nguyên tố

  1. s
  2. p
  3. d
  4. f

Hướng dẫn giải:

Cấu hình electron: 1s2s22p6 3s23p5. Vì electron cuối cùng đang điền vào phân lớp p nên nguyên tố đó là nguyên tố p.

Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.