Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

  1. Giảm tỉ lệ thất nghiệp
  2. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề
  3. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
  4. Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.