Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

  1. Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn
  2. Tập trung giải quyết việc làm ở cả nông thôn
  3. Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị
  4. Khuyến khích người lao động làm giàu hợp pháp
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.