Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc là nước ta là gì?

  1. Phát triển nguồn nhân lực
  2. Mở rộng thị trường lao động
  3. Phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động
  4. Xuất khẩu lao động
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.