Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là gì?

  1. Nâng cao đời sống nhân dân
  2. Tăng cường nhận thức, thông tin
  3. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
  4. Nâng cao hiểu biết của người dân
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.