Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm - Giáo dục công dân lớp 11

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Quy mô dân số là gì?

  1. Là số người dân trong mỗi quốc gia tại một thời điểm nhất định.
  2. Là số người dân sống trong một khu vực tại một thời điểm nhất định.
  3. Là số người sống trong một đơn vị hành chính tại một thời điểm nhất định.
  4. Là số người sống trong một quốc gia khu vực, vùng địa lí kinh tế tại thời điểm nhất định.
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.