Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Cho khí X lội chậm qua dung dịch Kl, dung dịch thu được có khả năng làm xanh hồ tinh bột. X là :

  1. \(NH_3\)
  2. \(O_3\)
  3. \(O_2\)
  4. \(H_2S\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.