Đề số 9 - Hóa học lớp 12

Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol \(CO_2\). Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. CTCT thu gọn của Y là :

  1. \(HOOC-CH_2-CH_2-COOH\)
  2. \(C_2H_5-COOH\)
  3. \(CH_3-COOH\)
  4. \(HOOC-COOH\)
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.